Čím úspěšnější bude každý z našich zaměstnanců, tím úspěšnějšími se můžeme stát jako podnik. Z tohoto důvodu přistupujeme s nejvyšší vážností k náboru zaměstnanců, školením, týmové práci, komunikaci, hodnocením pracovní výkonnosti, osobnímu rozvoji i odměňování. Součástí naší personální politiky je zajištění informovanosti o našich nabídkách i očekáváních.

Srozumitelná a otevřená komunikace je základní hodnotou, která se vztahuje na všechny oblasti naší personální politiky a která je základem naší vzájemné spolupráce při dosahování cílů stanovených pro jednotlivé zaměstnance, pracovní týmy i celý podnik. Vážíme si angažovanosti našich zaměstnanců, jejich úsilí o dosahování vynikajících výsledků a vysoké efektivity, i jejich kreativity, odborných znalostí, morální zásadovosti, ochoty přebírat iniciativu a schopnosti řešit problémy.

Přijímání nových zaměstnanců 
Naše pracovní týmy jsou tvořeny motivovanými zaměstnanci, kteří se orientují na výkonnost a hledání řešení a kteří mají výjimečné sociální cítění, bez ohledu na věk, pohlaví a národnost. Srozumitelné popisy pracovních míst, standardní procesy a nezbytné výběrové nástroje zaručují vysoký stupeň profesionality, transparentnosti a spravedlnosti během postupu náboru a přijímání zaměstnanců.

Zapracování nového personálu 
Zapracování nového personálu považujeme za významný faktor úspěšného zapojení do činnosti pracovního týmu. Prostřednictvím programů zahrnujících praktické zapracování i postupné seznamování s činností jednotlivých oddělení povzbuzujeme nové zaměstnance k tomu, aby se ztotožnili s podnikem a budujeme základy pro úspěšnou týmovou práci.

Posuzování / hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců
Nejméně jedenkrát ročně pořádají vedoucí pracovníci formální pohovor s každým zaměstnancem za účelem dohodnutí nových cílů a vyhodnocení dosavadní pracovní výkonnosti. Z těchto pohovorů se pořizují písemné záznamy.

Osobní rozvoj zaměstnanců 
Staráme se o trvalý osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců, které zároveň podporujeme je v jejich vlastním úsilí. Zaměstnancům poskytujeme individuální podporu podle jejich sklonů, vhodnosti, požadavků na pracovní zařazení a vyhlídek.

Odměňování 
Podporujeme podnikatelský způsob myšlení a jednání tím, že nabízíme způsob odměňování, který je orientován na tržní prostředí, plnění stanovených cílů a individuální pracovní výkonnost.

Udržení zaměstnanců 
Přikládáme značný význam schopnosti udržet si vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance. Podporujeme proto jejich kariérní postup i odborný rozvoj.

Informovanost zaměstnanců / komunikace 
Na interní i externí úrovni zajišťujeme srozumitelnou, obsažnou, transparentní a správně načasovanou komunikaci. Tímto přístupem se snažíme dosahovat toho, aby rozhodnutí přijímaná na úrovni podniku byla srozumitelná a obecně přijatelná.

Vedení zaměstnanců
Naši vedoucí pracovníci realizují opatření, která jsou zaměřena na dosahování cílů stanovených na podnikové úrovni. Očekávají iniciativu, vysokou pracovní výkonnost a kvalitu, přičemž uplatňují zdvořilý a upřímný způsob řízení. Jsou si vědomi, že ve své funkci jsou podřízeným zaměstnancům příkladem, a proto jednají poctivě a důsledně. Vybudovali jsme plochou organizační strukturu, která se vyznačuje řízením založeným na vzájemné spolupráci a jednoznačným přidělováním oprávnění a zodpovědnosti.

Týmová práce
Našim cílem je vytvářet pro členy pracovních týmů společnosti Bossard na všech úrovních pracovní prostředí, které se vyznačuje otevřeností a vzájemnou důvěrou. Vytváříme vztahy založené na vzájemné toleranci, úctě a uznání.

Odstupné
Nástup do zaměstnání u společnosti Bossard, práce pro společnost Bossard i odchod ze společnosti Bossard by neměly představovat negativní zkušenost. K vyplácení odstupného se přistupuje poctivě a s nejvyšší mírou zodpovědnosti.

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.